Валерій Андрійович ОЛІЙНИКОВ, кандидат церковно-історичних наук, викладач кафедри церковно- історичних і практичних дисциплін, методист денної форми навчання Київської православної богословської академії, аспірант кафедри української мови Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.


У статті висвітлена історія й проаналізована інтерпретація термінів «акафіст» і «звертання», розглянуті основні теоретичні положення з проблеми акафістів і звертання. Дослідження проведено на основі вибраного матеріалу (близько 6000 позиції) з богослужбових текстів (акафістів) Української Православної Церкви Київського Патріархату, які ще не були предметом детального вивчення в контексті синтаксичної специфіки.
Ключові слова: акафіст, підкатегорія звертання, статус, підкатегорія субстанційності, підкатегорія апелятивності.

 

1 Осадча С. В. Літургічна природа православних богослужбових піснеспівів : культурологічний аспект / С. В. Осадча // Музичне мистецтво : зб. наук. ст. – Донецьк : Донецька державна музична академія ім. С. С. Прокоф’єва, 2008. – Вип. 8. – С. 80.
2 Флоренский П. А. Философия культа / П. А. Флоренский. – М. : Мысль, 2004. – С. 190.
3 Мартынов В. И. История богослужебного пения / В. И. Мартынов. – М. : РИО Федеральных архивов; Русские огни, 1994. – С. 5-6.
4 Творенія святаго отца нашего Іоанна Златоуста, Архіепископа Константинопольскаго, въ русскомъ переводѣ : в 12 т. / св. Іоанн Златоуст. – СПб. : Изданіе С.-Петербургской Духовной Академіі, 1895-1906. – Т. 5. – Кн. 1. – 1899. – С. 152.
5 Коляда В. Жанровая система восточнохристианской и древнерусской / В. Коляда // Материалы VII ежегодной богословской конференции ПСТБИ. – М., 1997. – С. 230; Кожушний О., прот. Преподобний Роман Солодкоспівець і візантійська гімнографія ІІІ – VІІІ століть / прот. Олег Кожушний. – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2009. – С. 20-21.
6 Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы / С. С. Аверинцев. – М. : CODA, 1997. – С. 243-249; Киприян (Керн), ахим. Литургика. Гимнография и эортология / ахим. Киприян (Керн). – М. : Крутицкое подворье, 1997. – С. 40-52.
7 Острогорський Г. Історія Візантії / Г. Острогорський. – Львів : Літопис, 2002. – С. 96; Тріодь постова. – К. : Виділ видавництва УПЦ Київського Патріархату, 2002. – С. 330-331; Кожушний О., прот. Преподобний Роман Солодкоспівець і візантійська гімнографія ІІІ – VІІІ століть… – С. 138.
8 Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – К. : Академія, 2007. – Т. 1. – 2007. – С. 39.
9 Православная энциклопедия : в 29 т. / [под ред. патриарха Московского и всея Руси Алексия II]. – М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2000 – 2012. – Т. 1 : А – Алексей Студит. – 2000. – С. 371-372.
10 Творенія святаго отца нашего Іоанна Златоуста… – С. 153.
11 Олійников В. Звертання як характерна особливість текстів богослужбового піснеспіву в Українській Православній Церкві / В. Олійников // Україна в етнокультурному вимірі століть : збірник наукових праць. – Вип. 2. – К. : Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2012. – С. 184.
12 Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – С. 268.
13 Каранська М. І. Синтаксис сучасної української літературної мови / М. І. Каранська. – К. : Либідь, 1995. – С. 105.
14 Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы / Н. Д. Арутюнова. – М. : Наука, 1976. – С. 355.
15 Словник української мови: в 11 т. / [за заг. ред. І. К. Білодіда]. – К. : Наукова думка, 1970-1980. – Т. 3. – 1972. – С. 465.
16 Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений : в 11 т. / М. В. Ломоносов. – М.; Л. : Издательство АН СССР, 1950-1983. – Т. 7: Труды по филологии, 1739-1758 гг. – 1952. – С. 212.
17 Овсянико-Куликовский Д. Н. Синтаксис русского языка / Д. Н. Овсянико-Куликовский. – [2-е изд. испр.] – СПб. : Изд. И. Л. Овсянико-Куликовской, 1912. – С. 178.
18 Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении / А. М. Пешковский. – [7-е изд.] – М. : Учпедгиз, 1956. – С. 404-408.
19 Шахматов А. А. Синтаксис русского языка / А. А. Шахматов. – [4-е изд.] – Л. : Учпедгиз, 1941. – С. 396, 419.
20 Загнітко Л. Звертання в українській мові: формально-граматичні та семантичні вияви / Л. Загнітко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – 2007. – Т. 16. – С. 89.
21 Абрамова А. Т. К вопросу об обращении в современном русском языке / А. Т. Абрамова // Славянский сборник. – Вып. 2. – Воронеж : Издательство ВГУ, 1958. – С. 125.
22 Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. Балли. – М : Издательство иностранной литературы, 1955. – С. 4.
23 Буслаев Ф. И. Историческая грамматика русского языка / Ф. И. Буслаев. – М. : Учпедгиз, 1959. – С. 243, 250, 277.
24 Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій / М. В. Мірченко. – [2-ге вид., переробл.]. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 2004. – С. 180.
25 Дудик П. С. Просте ускладнене речення з навчально-контрольними завданнями, вправами [текст] : учебное пособие / П. С. Дудик. – Вінниця : [б. вид.], 2002. – С. 311; Дудик П. С. Стилістика української мови / П. С. Дудик. – К. : Академія, 2005. – С. 268.
26 Дудик П. С. Звертання, його граматичні категорії / П. С. Дудик // Граматичні категорії української мови: тези Всеукраїнської наукової конференції. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2000. – С. 40.
27 Аль-Кадими Т. Т. Обращение в современном русском языке : автореф. дис. на соиск. учён. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02 «Русский язык» / Т. Т. Аль-Кадими. – Баку, 1968. – 19 с.
28 Ветрова О. Г. К проблеме обращения в современном английском языке / О. Г. Ветрова // Лингвистические исследования-1979 : синтаксический анализ разносистемных языков. – М. : АН СССР, 1979. – С. 30-37.
29 Мизин О. А. О грамматической природе обращения. (Некоторые вопросы синтаксиса и парадигматики) / О. А. Мизин // Филологический сборник. – Алма-Ата, 1972. – Вып. 1. – С. 163-170; Мизин О. А. Структурно-семантические и функциональные особенности обращений в публицистическом стиле русского языка : автореф. дис. на соиск. учён. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02 «Русский язык» / О. А. Мизин. – М., 1973. – 26 с.; Мизин О. А. Функции обращения в современном русском языке / О. А. Мизин // Вопросы методики преподавания языка и литературы : республиканский и межведомственный сборник. – Минск, 1973. – Вып. 4. – С. 36-47.
30 Руднев А. Г. Синтаксис современного русского языка / А. Г. Руднев. – М. : Высшая школа, 1968. – 320 с.
31 Руднев А. Г. Синтаксис современного русского языка… – С. 211.
32 Мизин О. А. Структурно-семантические и функциональные особенности обращений в публицистическом стиле русского языка...
33 Ветрова О. Г. К проблеме обращения в современном английском языке… – С. 36.
34 Костусяк Н. М. Структура міжрівневих категорій сучасної української мови : монографія / Н. М. Костусяк. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2012. – С. 7.
35 Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій… – С. 8.
36 Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови : Академічна граматика української мови / [І. Вихованець, К. Городенська]; за ред. чл.-кор. НАН України Івана Вихованця. – К. : Університетське видавництво «Пульсари», 2004. – С. 29.
37 Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І. Р. Вихованець. – К. : Наукова думка, 1992. – С. 186.
38 Костусяк Н. М. Структура міжрівневих категорій сучасної української мови : монографія… – С. 27; Скаб М. С. Граматика апеляції в українській мові / М. С. Скаб. – Чернівці : Місто, 2002. – 272 с.
39 Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій… – С. 178, 181.

 

Повний текст статті (.pdf)