Ієродиякон ЯКІВ (Костріков)


У пропонованій статті зроблено спробу проаналізувати метод ведення богословської полеміки преосвященним архієпископом Мелетієм Смотрицьким, визначити характерні риси дискусії. Аналіз зроблений на матеріалі «Трактату про сходження Святого Духа».
Ключові слова:Тренос, метод, filioque, схоластика.

 

1. ƟPHNOZ to iest lament iedyney s. powszecheney apostolskiej wschodney cerkwie, z obiesnieniem dogmat wiary. Pierwiey z graeckiego na slowienski, a teraz z slowienskiego na polski przelozony przez Theophila Orthologa, teyze swietey wschodniej cerkwie syna. – Wilno, 1610. [Переклади В.І. Крекотня та Р.П. Радишевського].
2. Бабич С. В. Творчість Мелетія Смотрицького в контексті раннього українського бароко – Львів, 2009. – 84с.  
3. Короткий В. Г. Творческий путь Мелетия Смотрицкого / В.Короткий – Минск : Наука и техника, 1987. – 192 с.
4. Кралюк П. М. Духовні пошуки Мелетія Смотрицького. – К .: Український Центр духовної культури, 2002. – 345 с.
5. Кралюк П. М., Щепанський В. В., Якубович М. М. «Тренос» Мелетія Смотрицького в дискурсі західної філософської думки / П. М. Кралюк, В. В. Щепанський, М. М. Якубович. – Острог: Видавництво На-ціонального університету «Острозька академія», 2012. – 220 с.
6. Стратій Я. М. Інтерпретація проблеми сутності душі та її здатностей у «Трактаті про душу» Інокентія Гізеля // Інокентій Гізель: вибрані твори у трьох томах. – Київ-Львів: Свічадо, 2011. – Т.3. – С.31 – 51.
7. Яременко П. К. Мелетій Смотрицький. Життя і творчість / П. К. Яременко. – К. : Наукова думка, 1986. – 160 с.

 

Повний текст статті (.pdf)