Священик Сергій КОЛОТ, кандидат богословських наук, учений секретар та старший викладач кафедри біблійних і філологічних дисциплін Київської православної богословської академії, штатний священик академічного храму святого апостола і євангелиста Іоана Богослова.


У статті висвітлено постать митрополита Полікарпа (Сікорського), життя та діяльність якого практично не описана у вітчизняній історіографії, проте викликає багато запитань в сучасних істориків. Розкрито значення митрополита Полікарпа, як тимчасового адміністратора УАПЦ, в процесі другого відродження Української Автокефальної Православної Церкви під час Другої Світової війни (1941 – 1944 рр.).  
Ключові слова: митрополит Полікарп (Сікорський), УАПЦ, Церква, Друга світова війна.

 

1. Альошина О. Національно-церковний рух на Волині // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип. 1. – С. 3 – 12.
2. Витяг із протоколу про візит митрополита Полікарпа до генерал-комісара Волині-Поділля Гайнріха Шене від 8 травня 1943 р. // Польща та Україна у тридцятих–сорокових роках XX століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. Варшава-Київ, 2005. - T.4 Ч.І. - С. 474-480.
3. Вишиванюк А. В. Межконфесиональная ситуация на Западной Украине в 1939–1941 гг. (После «первого» присоединения к УССР) // Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви.2011. - Вып. 5 (42) – С. 48–65
4. Вишиванюк А. В. Особености религиозной политики советских властей в западних областях УССР в 1939-1941 гг. // Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви. 2012. – Вып. 2 (45) - С. 56–71.
5. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. – Репринтне видання: У 4 т. – К.: Видання Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 1998. – Т. 4. Кн. 1 – 392 с.
6. Воронин О. Історичний шлях УАПЦ. – Кенсінгтон: «Воскресіння». – 1992. – 136 с.
7. Гордієнко В. Убивство митрополита Олексія Громадського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2007. – Вип. 91-93 - С. 82-84.
8. Горе матери-Церкви. Послание митрополита Николая (Ярушевича) клиру и верующим Украины от 28 марта 1942 г. [Електронний ресурс] / Портал Кредою Ру. : http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=102431
9. Історія релігій в Україні : [навч. посібник / А. М. Колодний, П. Л. Яроцький, Б. О. Ломовик та ін. ; за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького]. – К. : Т-во „Знання”, КОО, 1999. – 735 с.
10. Курляндский И. Сталин, власть, религия / И. Курляндский. – М. : Кучково поле, 2011. – 701 с.
11. Матвєєв Г. Акція навернення українського населення Волині до католицтва 1937-1939 рр. / Г. Матвєєв, К. Федевич // Вісник Львівського університету. – Львів. – Вип. ЗЗ. – С. 169 – 177.
12. Мартирологія Українських Церков: В 4 т. – Торонто; Балтимор : Смолоскип, 1987. – Т. 1: Українська Православна Церква. – 1207 с.
13. Міненко Т., о. Православна Церква в Україні під час Другої світової війни 1939-1945 (Волинський період). – Вінніпег ; Львів : Логос, 2000. Т.1. – 392 с.
14. Одинцов М. Русская православная церковь накануне и в эпоху сталинского социализма. 1917-1953 гг. – М.: РОССПЕН, 2014. – 424 с.
15. Пастирський лист митрополита УАПЦ Полікарпа Сікорського [Електронний ресурс] / КПБА .: http://www.kda.org.ua/statti/625-novyny.html
16. Полікарп (Сікорський) [Електронний ресурс] / Вікіпедія .: http://uk.wikipedia.org/wiki/Полікарп_(Сікорський)
17. Преловська І. Історія Української Православної Церкви кінець XVII – XX сторіччя Навчальний посібник для духовних навчальних закладів. – К.: КПБА, 2007. – 318 с.
18. Скорупський М. У наступах і відступах (спогади). – Чікаго, 1961. – 256 с.
19. Смирнов А. І. Єпископ Мстислав (Скрипник) і процес інституалізації Української Автокефальної Православної Церкви формації 1942 року // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип. 1. – С. 215-227.
20. Смирнов А. І. Інституційні трансформації православ’я на Волині в 1939-1941 роках // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2013. – Вип. 20. – С. 116-121.
21. Смирнов А. І. Між Києвом і Варшавою: український автокефальний рух у 1941-1942 роках // Українська Автокефальна Православна Церква під час Другої світової війни. Митрополит Феофіл Булдовський [упоряд. І авт. перед. слова. О. Різніченко]. – Х.: Фавор, 2011. – С. 23-30.
22. Смирнов А. І. Неопублікований декрет митрополита Діонісія (Валединського) від 24 грудня 1941 року – важливе джерело з історії УАПЦ // Український археографічний щорічник. — К., 2007. — Вип. 12. — С. 717-722.
23. Смирнов А. Український автокефальний рух в роки німецької окупації: міфи та реалії [Електронний ресурс] / Релігія в Україні. : http://www.religion.in.ua/main/history/12608-ukrayinskij-avtokefalnij-rux-v-roki-nimeckoyi-okupaciyi-mifi-ta-realiyi.html
24. Стоколос Н. Г. Конфесійна політика окупаційної адміністрації рейхскомісаріату «Україна» в 1941 - 1942 рр. // Український історичний журнал . – 05/2004 . – №3. – С. 91-112.
25. Рожко В. Є. Митрополит Полікарп – видатний ієрарх Української Православної Церкви // Волинський Православний Вісник. – Луцьк: Наукове Товариство ім. Полікарпа. – 1998. – Ч. 1(2). – 224 с. – С. 14-17.
26. Рожко В. Відродження Української Православної Церкви на Волині 1917-2006 рр. – Луцьк: Волинська книга, 2007. – 348 с.
27. Шкаровский М.В. Политика третьего рейха по отношению к Русской Православной Церкви в свете архивных материалов 1935-1945 гг. - М.: Издательство Крутицкого Патриаршего Подворья, 2003. – 364 с.

 

Повний текст статті (.pdf)