Протоієрей Віталій КЛОС, доктор церковно-історичних наук, професор, проректор з наукової роботи та професор кафедри церковно- історичних і практичних дисциплін Київської православної богословської академії, старший священик академічного храму святого апостола і євангелиста Іоана Богослова та штатний священик храму святого благовірного князя Ярослава Мудрого Малої або Теплої Софії м. Києва.


Стаття присвячена огляду питання відродження православної ієрархії Єрусалимським Патріархом Феофаном. Подаються відомості про унійні переслідування, відкриття братської школи, аналізується просвітницька діяльність святителя Іова Борецького.
Ключові слова: відродження, православна ієрархія, патріарх Феофан, унія, козацтво.

 

1 Кіево-Златоверхо-Михайловскій монастырь: Исторіческій очеркъ отъ основанія его до настоящаго времени. – К.: Издание означеннаго монастыря, Тип. С. В. Кульженко, Ново-Елисаветинская ул., собств. д., 1889. – С. 38.
2 Голубев С., проф. «Восьмисотлетіе Кіево-Михайловскаго Златоверхаго монастыря” (Речь, произнесенная профессоромъ 13 іюля 1908 года въ торжественномъ собраніи по случаю 800-летняго юбилея означеннаго монастыря)  // Въ память 800-летія Кіево-Михайловскаго Златоверхого монастыря 11 іюля 1108 г. – 11 іюля 1908 г. – К.: Типогр. Кіево-Печерской Успенской Лавры, 1909. – С. 52 – 109.
3 Києво-Могилянська академія в іменах, XVI – XVIII ст.: Енцикл. вид. / Упоряд. З. І. Хижняк; за ред. В. С. Брюховецького. – К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2001. – С. 80.
4 Євстратій (Голованскій), іером. Кієво-Златоверхо-Михайловскій первоклассный монастырь и его скитъ Феофанія. Монастырь сей современенъ св. равноапостольному князю Владимиру. Сочиненіе сіе на пользу означеннаго монастыря. Того же монастыря ієромонахъ Евстратій Голованскій. – К.: Тип. В. П. Давиденко, Михайловская улица, собств. дом, 1878. – С. 106; Харламповичъ К. Западнорусскія православныя школы XVI и начала XVII века, отношеніе ихъ къ инославнымъ, религіозное обученіе въ них и заслуги ихъ въ деле защитыправославной веры и церкви. – Казань: Типо-литографія Императорскаго Университета, 1898. – С. 352.
5 Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватикану та унії. — С. 210.
6 Харламповичъ К. Западнорусскія православныя школы… С. 352.
7 Харламповичъ К. Западнорусскія православныя школы… С. 352.
8 Дегтярьов М., Реутов А. Михайлівський Золотоверхий монастир. – С. 75.
9 Голубев С., проф. «Восьмисотлетіе Кіево-Михайловскаго Златоверхаго монастыря”… С. 86.
10 Власовський І., проф. Нарис історії Української Православної Церкви: У 4 т., 5 кн. – К.: Вид. Української Православної Церкви Київського Патріархату, 1998. – Т. 2. –  С. 30, 31.
11 Власовський І., проф. Нарис історії… С. 31.
12 Голубев С., проф. «Восьмисотлетіе Кіево-Михайловскаго Златоверхаго монас­тыря” ... С. 86.
13 Власовський І., проф. Нарис історії… С. 32.
14 Асконченский В. Кіевъ съ древнейшимъ его училищемъ академіею: В 2 ч. – К.: Въ университетской типографіи, 1856. – Ч. 1. – С. 87.
15 Асконченский В. Кіевъ съ древнейшимъ его училищемъ академіею: В 2 ч. – К.: Въ университетской типографіи, 1856. – Ч. 1. – С. 87.
16 Западно-русские православные церковные братства // КЕВ. – 1870. – № 11. – С. 347–361.
17 Власовський І., проф. Нарис історії… С. 35, 36.
18 Візер С. Монастирі в Україні перша половина XVII ст.: міжконфесійне протистояння // Пам’ятки України. – К., 2004. – № 2. – С. 69 – 78.
19 Власовський І., проф. Нарис історії… С. 36.
20 Асконченский В. Кіевъ съ древнейшимъ его училищемъ академіею: В 2 ч. – К.: Въ университетской типографіи, 1856. – Ч. 1. – С. 90.
21 Кіево-Златоверхо-Михайловскій монастир… С. 45.
22 Києво-Могилянська академія в іменах, XVI – XVIII ст… С. 81.
23 Голубев С., проф. «Восьмисотлетіе Кіево-Михайловскаго Златоверхаго монас­тыря” ... С. 52 – 109.
24 Євстратій (Голованскій), іером. Кієво-Златоверхо-Михайловскій первоклассный монастырь… – С. 113.
25 Петровскій С., свящ. Златоверхій Михайловскій монастырь въ Кіеве… С. 31.
26 Голубев С., проф. Когда и кем введены в Южно-Русскую обрядность пассіи? // Киевскіе Епархиальные Ведомости. – К., 1874. – № 7. – С. 161 – 165; Кіево-Златоверхо-Михайловскій монастырь… С. 47.
27 Євгеній (Болховітінов), митр. Вибрані праці з історії Києва… С. 161 – 166.
28 Дегтярьов М., Реутов А. Михайлівський Золотоверхий монастир… С. 79.
29 Софонович Феодосій. Хроніка з Літописців Стародавніх / АН України, Археографічна комісія, Ін-т української археографії, Ін-т історії України. Підгот. тексту Ю. А. Мицика, В. М. Кравченка. – К.: Наукова думка, 1992. – С. 226.
30 Євстратій (Голованскій), іером. Кієво-Златоверхо-Михайловскій первоклассный монастырь… С. 114.
31 Діяння освяченого Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату «Про канонізацію святителя Іова Борецького, митрополита Київського, Галицького і всієї Руси (†1631 р.)» // Православний вісник. – К.: Вид. УПЦ Київського Патріархату, 2008. – № 7 – 8. – С. 24 – 27.

 

Повний текст статті (.pdf)